logovitya
1
ประวัติและผลงาน
นายสุรวุฒิ เชิดชัย
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา
p3
วัน เดือน ปี เกิด              31 มกราคม 2507
ที่อยู่                            1069 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
                                  จังหวัดนครราชสีมา
ตำแหน่งปัจจุบัน              นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา             โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
มัธยมศึกษา               โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาตรี                บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                               วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                               (วิศวกรรมเครื่องกล)
                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาโท                 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาเอก               บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรอื่น ๆ             นักบริหารงานเทศบาลระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง
                               กระทรวงมหาดไทย
                               การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เมืองคาร์ลสตาด
                               ประเทศสวีเดน
ประวัติการทำงาน
•       กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ กลุ่มเชิดชัย ดังต่อไปนี้
•       บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด
        ดำเนินธุรกิจด้านประกอบตัวถังรถโดยสาร
•       บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
        ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถโดยสาร, ตัวแทนจำหน่ายแชสซีส์รถยนต์โดยสาร
        ยี่ห้อ อีซูซุ และ วอลโว่
•       บริษัท กิจการราชสีมายานยนต์ จำกัด
        ประกอบธุรกิจให้บริการรถรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่าง กทม.กับจังหวัดต่าง ๆ
        ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออกและภาคเหนือ
        โดยรับสัมปทานจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
•       บริษัท เชิดชัยบัส แอนด์ พาร์ท จำกัด
        ประกอบธุรกิจด้านแปรรูปกระจกนิรภัยยี่ห้อเชิดชัยบัสแอนด์พาร์ท
•       บริษัท เชิดชัยคาร์ส จำกัด
        เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า สาขา1,สาขา2
        ในอำเภอเมืองนครราชสีมา และสาขาปากช่อง ในจังหวัดนครราชสีมา
•       บริษัท เชิดชัยแมคคิน่า จำกัด
        เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ ซ่อม รถนำเข้า
•       บริษัท เกลียวเวิลด์ จำกัด
        ดำเนินธุรกิจด้านประกอบตัวถังรถโดยสาร
p4
p5
ความร่วมมือที่ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
•       สนับสนุนมทร.อีสานในการเป็นเจ้าภาพจัดงานอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชโครงการใน สมเด็จพระเทพฯ ที่หนองระเวียงในปีพ.ศ.2554 โดยจัดรถพ่วงบริการเที่ยวชมโครงการ ตลอดงานพร้อมรถบริการรับ-ส่งจากลานย่าโมถึงหนองระเวียง และจัดเจ้าหน้าที่ อปพร.สนับสนุนกิจกรรมภายในงาน
•       จัดรถบัสโดยสารปรับอากาศ เพื่อบริการ รับ – ส่ง นักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อทัศนศึกษา และทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าบริการเช่าเหมามาโดยตลอด
•       เทศบาลนครนครราชสีมาจัดโครงการ ตลาดน้ำ ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นที่ปรึกษาโครงการ แนะนำสถานที่จัดตั้ง และออกแบบโครงการ
•       โครงการจัดทำศาลาพักผ่อนริมน้ำบริเวณหอพักนักศึกษา
•       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา จัดตั้งหน่วย ประชาสัมพันธ์และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และ ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และที่อยู่ใกล้เคียง
•       เทศบาลนครนครราชสีมาจัดมอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก อุทกภัยตามนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาล โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดสถานที่เพื่อรับมอบตามนโยบายดังกล่าว
•       สนับสนุนรถรางชมเมืองสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โครงการ Open House เป็นกิจการเปิดประชาสัมพันธ์แต่ละแผนกให้นักศึกษาเยี่ยมชม และทัศนศึกษา
•       สนับสนุนรถรางชมเมืองสำหรับนักศึกษาใหม่ มทร.อีสาน โครงการ น้องใหม่ชมเมือง เป็นกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่รู้จักสถานที่สำคัญภายในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
•       มอบเครื่องปรับอากาศสำหรับรถโดยสารปรับอากาศ ของบริษัทอู่เชิดชัยอุตสาหกรรมจำกัด เพื่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาสาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
•       มอบเครื่องปรับอากาศใช้แล้วของบริษัทในเครือเชิดชัยและเทศบาลนครนครราชสีมาให้ แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา สาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
•       ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานออกแบบโครงการบ้านมั่นคงของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
•       ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน โดยรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกงานทั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ และ สายวิศวกรรมศาสตร์
•       สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อม ตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ที่ประเทศ ฟินแลนด์ , ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และแคนนาดา
•       การบรรยายพิเศษ คณะบริหารธุรกิจให้ความรู้เรื่อง เปรียบเทียบสภาวะผู้นำประเทศซีก ตะวันออก และ ตะวันตก หลักแนวคิดสภาวะผู้นำ
•       สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาเป็นรางวัล ในการประกวดแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนปีละ 150,000 บาท เริ่มจัดมอบ ในปีการศึกษา 2551 และจัดต่อเนื่องประจำทุกๆ 3 ปี
•       ความร่วมมือกับราชสีมาทัวร์ ในการจัดฉายวีดีทัศน์ บนรถโดยสารปรับอากาศเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ทั้ง 5 วิทยาเขตทุกเส้นทาง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
p6