logovitya
1
ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูชัย ต.ศิริวัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
p2
วัน เดือน ปี เกิด               14 กุมภาพันธ์ 2496
ที่อยู่                              11 ม.3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
รับราชการ                       1 มิถุนายน 2519
ตำแหน่ง                          อาจารย์ 1 ระดับ 3 ขั้น
เกษียณอายุราชการ            30 กันยายน 2556
ตำแหน่ง                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวมอายุราชการ                37 ปี
ประวัติการศึกษา
ปี 2515              ปวช. (ช่างยนต์) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ช่างกลปทุมวัน)
ปี 2519              อ.ค.บ.(เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ
ปี 2533              วศ.บ.(อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีเทเวศร์
ปี 2544              วศ.บ.(เคลื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
ปี 2547              กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
p3
p4
ประวัติการทำงาน
ปี 2519       ประจำแผนกช่างยนต์ คณะวิชาเครื่องกล
                 วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา)
ปี 2533       หัวหน้าแผนกช่างยนต์ - เครื่องทำความเย็นและ
                  ปรับอากาศ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                  (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
ปี 2547       หัวหน้าคณะวิชาเครื่องกล วิทยาเขต
                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                 (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
ปี 2548       ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิชาการ
ปี 2550       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ปี 2555       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
                 และศิษย์เก่าสัมพันธ์