logovitya
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีคุณภาพชั้นนำในประเทศ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน
p1
p2
2
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. มุ่งบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน
    ขององค์กร
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
7. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
3
1.    บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถปฏิบัติงาน
      ได้อย่างมืออาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
2.    บัณฑิตนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและ
      สามารถ แข่งขันในประชาคมอาเซียน
3.    ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
4.    การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
5.    มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
6.    การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.    การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
8.    การสนองโครงการพระราชดำริ ฯ
9.    ระบบการคลังที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
10.  ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีปะสิทธิภาพ
11.  ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัยและติดตามตรวจสอบที่มี       ประสิทธิภาพ
12.  ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
p3