logovitya
เกาะเสด็จประภาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
       เกาะเสด็จประพาส คือสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่เป็นทั้งสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและเป็นทั้งเกียรติประวัติให้แก่มหาวิทยาลัย
1
2
โดยมีประวัติความเป็นมาคือเมื่อปี พ.ศ.2498
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
พระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและได้เสด็จประทับ
เสวยพระสุธารสที่ศาลาไทยจตุรมุข ณ บริเวณ
เกาะแห่งนี้จึงตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติประวัติว่า 
"เกาะเสด็จประพาส"
ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงและตกแต่งเพื่อใช้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในบริเวณของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ ที่เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3