logovitya
ต้นประดู่ทรงปลูก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
       ดอกประดู่ คือดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งมีความหมายคือ ความเข้มแข็ง
และยั่งยืน สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย จะต้องสังเกตุ
เห็นต้นประดู่ที่สูงใหญ่ แผ่นกิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงาแก่นักศึกษา
และบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งประวัติความเป็นมาของ
ต้นประดู่ต้นนี้เป็นเกียรติประวัติอันมีค่าสูงสุดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
p1
p2
โดยวันที่ 14 มีนาคม 2509
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วย
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ เสด็จมาทรง
เป็นประธานพิธีเปิดวิทยาลัยฯทรงปลูกต้นประดู่
เพื่อเป็นสิริมงคล บริเวณหน้าวิทยาลัยฯจึงถือเอา
วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้าย
วันสถาปนาตลอดมา
ซึ่งจากเหตุการณ์ในวันนั้น ทำให้ต้นประดู่
ทรงปลูกต้นนี้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของนักศึกษา
และบุคคลากร ในการปลูกจิตสำนึกให้มี
ความเข้มแข็ง มั่นคง ในด้านของการปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุผ่านเป้าหมายไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
p3