logovitya
อาคารคุรุสัมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
       อาคารคุรุสัมนาคาร เปรียบได้ดั่งสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งในเรื่องของความทรงคุณค่าในด้าน
สถาปัตยกรรม ทั้งผู้ออกแบบยังเป็นถึงผู้อำนวยการท่านแรก
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและตัวอาคารก็อยู่
คู่กับมหาวิทยาลัยมากว่า 50 ปี จึงทำให้อาคารคุรุสัมนาคาร
เป็นมากกว่างานสถาปัตยกรรม
 
       ซึ่งผู้ออกแบบก็คือ อาจารย์ ดร. วทัญญู ณ ถลาง ซึ่งก็คือ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ในขณะนั้น และ คุณนคร ศรีวิจารย์ ซึ่งอาคารหลังนี้ ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2505 
l2
3
โดยได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็น
และทรงคุณค่าในเชิงสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจาก การออกแบบอาคารหลังนี้ มีลักษณะ
คล้ายโค้งอานม้าประกอบกัน 3 ชิ้น หรือที่เรียกว่า
ไฮเพอบิริคพาลาโบลอยด์ และอาจจะกล่าวได้ว่า
เป็นอาคารหลังเดียวในประเทศไทย ที่ใช้โครงสร้าง
เปลือกแข็งบาง (Thin Shell) ในการหล่อปูนเพื่อเป็น
หลังคาด้านบนอาคาร ซึ่งในขั้นตอนนี้ ต้องใช้เวลาถึง
สามวัน เพื่อค่อยๆเทปูนให้เป็นแผ่นเดียวกัน มิเช่นนั้น
อาจทำให้เกิดรอยแตกร้าว สร้างความเสียหาย
ต่ออาคารในอนาคต และใช้เสาค้ำยันเพียง 3 ต้น
ในการพยุงตัวอาคารทั้งหมดเอาไว้ ซึ่งสร้างความ
วิตกให้แก่ผู้พบเห็นเนื่องด้วยกลัวในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยที่มีต่อตัวอาคารหลังนี้ 
แต่ระยะเวลากว่า 50 ปี ก็ได้พิสูจน์แล้ว ถึงความ
แม่นยำในการออกแบบและถ่ายน้ำหนักของ
ตัวอาคาร เพื่อสร้างความคงทนและแข็งแรง
จนเปรียบได้ดั่งสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยในปัจจุบัน
อาคารคุรุสัมนาคาร ยังคงเป็นสถานที่ในการ
ทำกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ซึ่งนักศึกษาใหม่
หากได้เข้าสู่รั้วของ มทร.อีสาน ก็จะต้องรับรู้ถึง
ความสำคัญของคุรุสัมนาคารและเกิดความศรัทธา
จนเกิดเป็นเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่น สืบต่อไป
l4