logovitya
h1
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้ปณิธาน สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและในระดับประเทศ ถึงความสามารถของนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
3
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งเหมาะแก่การเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ควรทราบถึงที่มาของมหาวิทยาลัย เพื่อเกิดความภาคภูมิใจ ในมหาวิทยาลัยที่มีประวัติอันยาวนานแห่งนี้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 4 ยุค ดังต่อไปนี้
ยุคที่ 1
        วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เป็นสถาบันอาชีวะศึกษาและช่างเทคนิคชั้นสูง ประเภทสหศึกษา สังกัดกรมอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเสงี่ยม วัฒนธรรม เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
 
        วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2499 โดยขอใช้อาคารไม้ ของโรงเรียนการช่าง นครราชสีมา เป็นสถานที่เรียนและรับนักศึกษาที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษา ในระดับอาชีวะ ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่
       1. แผนกวิชาบัญชีและเลขานุการ
       2. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
       3. แผนกวิชาช่างไม้
 
       หลังจากนั้นจึงได้เริ่มมีการเปิดแผนกวิชาต่างๆเพิ่มขึ้น ในลำดับต่อมา
ซึ่งถือว่า 3 แผนกวิชาดังกล่าว เป็นแผนกวิชากลุ่มแรก ของมหาวิทยาลัย และใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโรงงานการฝึกปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จวบจนปัจจุบัน
 
5
6
7
ยุคที่ 2
       ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ได้ย้าย
โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา โดยมีประกาศพระราช
บัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
พิเศษ กำหนดให้ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเป็นนิติบุคคล มีฐานะ
เป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุนา ดำรง
ตำแหน่งอธิการบดีและเปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยมีนายเจนจิตต์ กุณฑลบุตร
เป็นผู้อำนวยการวิทยาเขตฯ
9
ยุคที่ 3
      ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล อันเป็นมงคลนามแทนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมนูญ ฤทธิมณี เป็น
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นางประไพศรี สุภา เป็น
ผู้อำนวยการวิทยาเขตฯ และได้เปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวศึกษาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุคที่ 4
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหม่เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยที่มาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาบัตรเป็นนิติบุคคล
เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหารและจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพ
ทางวิชาการและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาสถานศึกษา
ดังนั้นเพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการและยกระดับสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจัดการศึกษาได้
ถึงระดับสูง ปริญญาโท เอก จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งขึ้น โดยมีการรวม
วิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียงกันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในปี พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประกอบไปด้วย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละวิทยาเขต มีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้
10
kh.p1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
       วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 รัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สารธารณรัฐเยอรมันได้มีการลงนามในการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้าน
ช่างฝีมือให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้ง โดยใช้ชื่อวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นและได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในปี พ.ศ. 2507
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถฯ พร้อมด้วยพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ เสด็จมาทรงเป็น
ประธานพิธีเปิดวิทยาลัยฯ ทรงปลูกต้นประดู่ เพื่อเป็นสิริมงคลบริเวณหน้า
วิทยาลัยฯ อันเป็นสัญลักษณ์ของความเข็มแข็งและยั่งยืน วิทยาลัยฯ จึงถือเอา
วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาตลอดมา
วันที่ 15 กันยายน 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานนาม
ใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น” และได้ยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
kh.p2
surin.1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
       แต่เดิมคือ โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2470
เป็นโรงเรียนที่สอนในระดับประถมศึกษาและวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481
ได้โอนมาสังกัดกรมอาชีวศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์
พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมโรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์ โดยโรงเรียนใช้บริเวณลำโกดกงเป็นสถานที่รับ
เสด็จ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของโรงเรียน โดยจัดสร้างศาลาที่ประทับแบบจตุรมุข
ทรงโปร่งทั้ง 4 ด้าน และตกแต่งบริเวณโดยรอบให้สวยงามด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
ซึ่งต่อมาขนานนามสถานที่แห่งนี้ว่า "เกาะเสด็จประพาส"
พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่เป็น" สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตสุรินทร์ และได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
surin.2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
       วันที่ 26 กันยายน 2538 ประกาศจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
สกลนคร ตามราชกิจจานุเบกษา
       พ.ศ. 2539 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร อำนวยการ โดย หลวงพ่อคูณ
ปริสุทโธ
       พ.ศ. 2540 ในปีการศึกษา 2540 รับนักศึกษาเข้าเรียนที่วิทยาเขตสกลนคร        ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
sk.p1
sk.p2
sk.p3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
       เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2482 โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเกษตรกรรม
กาฬสินธุ์" เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกเกษตรกรรม
       พ.ศ. 2508 ได้จัดตั้งเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมกาฬสินธุ์"
       พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาเขตเกษตรกรรมกาฬสินธุ์"
       พ.ศ. 2531 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ka.1
ka.2
       และได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

       เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดความเป็น
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน โดยควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
จัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

       จากประวัติอันยาวนานกว่า 60 ปี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ได้สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณภาพและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาองค์กร อย่างสุดความสามารถ ภายใต้เป้าหมายอันยิ่งใหญ่
คือการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ในภาคอีสาน เป็นลำดับต่อไป