logovitya
Picture

ประกาศจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร ตามราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 26 กันยายน 2538

พ.ศ.2538
Picture

ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ โดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

พ.ศ.2539
Picture

รับนักศึกษาเข้าเรียนที่วิทยาเขตสกลนครเป็นครั้งแรก

พ.ศ.2540
Picture

ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

พ.ศ.2548