logovitya
Picture

เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเกษตรกรรมกาฬสินธุ์" เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกเกษตรกรรม

พ.ศ.2482
Picture

ได้จัดตั้งเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมกาฬสินธุ์"

พ.ศ.2508
Picture

เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาเขตเกษตรกรรมกาฬสินธุ์"

พ.ศ.2519
Picture

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์

พ.ศ.2531
Picture

ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

พ.ศ.2548
Picture

ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 มีผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดการเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พ.ศ.2558