logovitya
1
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 โดยมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐ
ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิจการ
ได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง
มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สภามหาวิทยาลัยฯดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จำนวน 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
p1
p2
p5
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เป็นหนึ่งในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
9 แห่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการ
ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยต่อยอด
ให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อ
ด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา
p6
vi

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นนำในประเทศ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน
p7
p8
mi

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ

3. มุ่งบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กร

6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

7. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ